Medezeggenschap, dat zijn wij

Missie

STERK.van Karakter wil bijdragen aan de kwaliteit van zorg middels alle kennis en ervaring die de ouders inbrengen. Deze kennis en ervaring is divers en betreft een breed scala aan opleidingen, kennis van (zorg)systemen, levenservaringen, werkervaringen, vanuit verschillende culturen. STERK.van Karakter wil een partner zijn van de Raad van Bestuur en vanuit partnerschap een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van Karakter.

Visie

STERK.van Karakter streeft ernaar dat ouderparticipatie en –betrokkenheid is ingebed in de organisatie als onmisbare schakel. De organisatie erkent dan ook het belang van ouders, het belang van betrokkenheid van ouders bij haar werk en draagt dit actief uit. Om deze visie te kunnen realiseren is een structurele inbedding in de organisatie van belang (een positie vergelijkbaar met die van de ondernemingsraad).

Om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de doelen van Karakter, en om voldoende toegerust te zijn voor haar taak, wil STERK.van Karakter geïnformeerd worden over en of deel kunnen nemen aan bijeenkomsten/thema’s zoals:

 • Onderwerpen in de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) vastgelegd
 • Onderwerpen in de Jeugdwet vastgelegd
 • Strategie en beleidskeuzes 
 • Scholingsaanbod (intern)
 • Behandelaanbod
 • Krachtenveld waarin de organisatie zich begeeft (inzicht in de ketenpartners, politieke krachtenveld etc.)
 • Actualiteiten

Doelen

STERK.van Karakter streeft de volgende doelen na:

 • Betrokkenheid bij Karakter, om te waarborgen dat het een sterke en financieel gezonde organisatie blijft die continuïteit van zorg en ondersteuning biedt aan ouders en hun kinderen
 • Focus op voldoende en kwalitatief hoogstaand aanbod voor kinderen met ernstige of complexe zorg- en ondersteuningsvragen die
  elders niet kunnen worden gerealiseerd
 • Betrokkenheid van ouders door informatie, actieve betrokkenheid, evaluatie en verantwoording aan ouders,  over het werk
  van Karakter en de gevolgen hiervan voor ouders, hun kinderen en gezin

Activiteiten

Om de doelen te realiseren wil STERK.van Karakter:

 • Geïnformeerd en betrokken worden bij onderwerpen in de WMCZ vastgelegd zoals de strategische – en beleidskeuzes van
  de Raad van Bestuur; en het scholingsaanbod en behandelaanbod
 • Geïnformeerd worden over het krachtenveld waarin de organisatie zich begeeft
 • Geïnformeerd en betrokken worden bij de onderwerpen zoals in de Jeugdwet wettelijk zijn verankerd
 • Geïnformeerd worden en adviseren over de samenwerking en kennisdeling van Karakter met ketenpartners voor specialistische zorg en de coördinatie voor zorg voor kinderen met ernstige of complexe psychiatrische problematiek (soms gecombineerd met somatische problematiek)
 •  Geïnformeerd worden over pilots en voorgenomen wetenschappelijke onderzoeken die bijdragen aan zorg op maat en innovatie; Karakter is voornemens om te experimenteren met het loslaten van standaardprotocollen; STERK.van Karakter volgt deze pilots
 • STERK.van Karakter wil geïnformeerd worden over en betrokken worden bij beleid voor invulling en uitbreiding van ouderparticipatie.